Zo vlak voor Koningsdag 2015 was er in Huizen de gemeenteraadsvergadering van april 2015. Op de agenda diverse onderwerpen. Zo hadden we het over het afschaffen van schriftelijke notulering, maatwerk voor personen met een chronische aandoening of beperking, verkoop gemeentewoningen en verandering wijze van vergaderen (duidelijker vorm van dualisme). Die laatste is een interessante stap in het kader van Dualisme. De vergadering kwam bij het vaststellen van de vergaderorde moeizaam op gang omdat de fractie van VVD Huizen geen behoefte had aan geheime behandeling van de uitkomsten van een onderzoek naar het lekken van vertrouwelijke informatie.

Uitkomsten onderzoek vertrouwelijke informatie

Soms is het nodig bepaalde informatie 'geheim' te houden.
Soms is het nodig bepaalde informatie ‘geheim’ te houden.

De uitkomsten van het onderzoek zijn gedeeld en daarvan waren de antwoorden klip-en-klaar. Wethouder Verbeek heeft op geen enkele wijze de vertrouwelijkheid geschonden die rondom het SOK (Samenwerking Overeenkomst Keucheniusstraat) is vastgesteld.

Dat behandeling in vertrouwelijk dient plaats te vinden is in dit geval logisch aangezien vertrouwelijke stukken zijn geraadpleegd om tot deze conclusie te komen. Het opiniërende artikel in de Gooi en Eemlander van Paul Lekkerkerker is hierin vrij duidelijk.

Afschaffen schriftelijke notulen

Voorbeeld van hoe een raadslid gestemd heeft met nieuwe Notubiz.
Voorbeeld van hoe een raadslid gestemd heeft met nieuwe Notubiz.

Een belangrijke stap in de verdere digitalisering van de gemeenteraad, is het feit dat de gemeenteraad heeft ingestemd met een voorstel tot afschaffing van de schriftelijke notulering. Binnenkort zijn alleen de audiovisuele notulen via het raadsinformatiesysteem terug te vinden. Per commissie/raadslid is het mogelijk om de specifieke bijdragen terug te vinden.

De mogelijkheden voor video opnames in plaats van audio opnames wordt nog onderzocht. Zoals op de website van gemeente Hardenberg te zien zou het een mooie meerwaarde kunnen zijn voor Huizen. Een voorbeeld van registratie van het stemgedrag is in de afbeelding aan de rechterzijde te zien.

Maatwerk personen met een chronische aandoening

Motie 'Informatie over gevolgen beleid voor personen met chronische aandoening/beperking' van SGP mede ondertekend door CDA Huizen.
Motie ‘Informatie over gevolgen beleid voor personen met chronische aandoening/beperking’ van SGP mede ondertekend door CDA Huizen.

Een ander onderdeel van de raadsagenda was de maatwerkoplossing voor personen met een chronische aandoening. De raad is hier uiteindelijk unaniem mee akkoord gegaan. De inhoudelijke behandeling heeft tijdens de commissievergadering Sociaal Domein plaatsgevonden en was voor veel fracties afdoende. Naar aanleiding van deze behandeling zijn er een tweetal moties ingediend, waarvan er één unaniem is aangenomen.

Een motie is aangenomen die de  gemeente opdraagt alle betrokkenen eenduidig te informeren. Mooie aanvulling op dit belangrijk voorstel wat gevolgen heeft om de personen die het betreft.

Verkoop gemeentewoningen

Naar aanleiding van eerdere vragen vanuit het CDA over een actualisering van de lijst met gemeentewoningen is de gehele lijst behandeld. De conclusie is dat het verhuren van woningen geen taak is voor de gemeente. Met dit raadsvoorstel is de weg vrij om 12 gemeentewoningen op een later moment te verkopen.

Slechts 1 woning blijft eigendom van de gemeente en dat is de woning bij het zwembad Sijsjesberg.

Nieuwe vergaderwerkwijze: “In naam der democratie” – Dualisme

Cartoon over dualisme in gemeentepolitiek (bron: diverse websites)
Cartoon over dualisme in gemeentepolitiek (bron: diverse websites)

Laatste onderwerp tijdens de raadsvergadering van april was het voorstel voor een nieuwe werkwijze tijdens de raadsvergaderingen. Daar waar in Huizen nog vaak een monistische cultuur aanwezig is zijn met dit voorstel stappen gezet naar beter dualisme van de gemeenteraad.

Een onderdeel hierbij is dat het ouderwetse ‘vraag en antwoorden’-spel komt te vervallen. Inhoudelijke behandeling zal uitsluitend in de commissievergadering moeten plaatsvinden. De vragen tijdens een raadsvergadering werden in sommige gevallen als examen gebruikt richting de Burgemeester en Wethouders, wat niet past in het dualisme. Na een kortstondige discussie ging de raad over tot het stemmen. Opvallende situatie was dat er tijdens het hoofdelijk stemmen uit monde van één van de VVD raadsleden een opvallende stemverklaring kwam. In plaats van het gebruikelijke ‘voor‘ of  ‘tegen‘ te zeggen werd er gezegd: ‘In naam van de democratie; Tegen!‘. Blijkbaar heeft uiteindelijk de democratie zijn werk gedaan en is er in meerderheid ingestemd met dit raadsvoorstel.

Ik kijk uit naar de inhoudelijke debatten waar we met de gemeenteraad onderling in debat gaan over het beleid in de gemeente Huizen. Het dualisme zal hiermee in de gemeenteraad van Huizen meer en meer zichtbaar worden. Benieuwd ook of de wethouders net zoals in de Tweede Kamer geen onderdeel meer uit zullen maken van de discussie (vanuit de ronde cirkel). Dualisme zal dan nog zichtbaarder worden.

Gemeenteraad – Notulen, gemeentewoningen en veranderen vergaderen
Getagd op:         

Eén gedachte over “Gemeenteraad – Notulen, gemeentewoningen en veranderen vergaderen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *